Artiest Eminem

Naam van het lied Mockingbird

Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen.com!   

Gratis, snel en eenvoudig binnen 10 seconden de Nederlandse tekst!

Songtekst

Eminem - Mockingbird

Yeah
I know sometimes things may not always make sense to you right now
But hey, what daddy always tell you?
Straighten up little soldier
Stiffen up that upper lip
What you crying about?
You got me...

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad
When I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had
I can see you're sad, even when you smile, even when you laugh
I can see it in your eyes, deep inside you want to cry
Cuz you're scared, I ain't there?
Daddy's with you in your prayers
No more crying, wipe them tears
Daddy's here, no more nightmares
We gonna pull together through it, we gonna do it
Lainnie uncle's crazy, aint he?
Yeah but he loves you girl and you better know it
We're all we got in this world
When it spins, when it swirls
When it whirls, when it twirls
Two little beautiful girls
Lookin' puzzled, in a daze
I know it's confusing you
Daddy's always on the move, mamma's always on the news
I try to keep you sheltered from it but somehow it seems
The harder that I try to do that, the more it backfires on me
All the things growing up as daddy that he had to see
Daddy don't want you to see but you see just as much as he did
We did not plan it to be this way, your mother and me
But things have got so bad between us
I don't see us ever being together ever again
Like we used to be when we was teenagers
But then of course everything always happens for a reason
I guess it was never meant to be
But it's just something we have no control over and that's what destiny is,
But no more worries, rest your head and go to sleep
Maybe one day we'll wake up and this will all just be a dream

[Chorus]
Now hush little baby, don't you cry
Everything's gonna be alright
Stiffen that upperlip up little lady, i told ya
Daddy's here to hold ya through the night
I know mommy's not here right now and we don't know why
We feel how we feel inside
It may seem a little crazy, pretty baby,
But i promise momma's gon' be alright

It's funny
I remember back when you and daddy had no money
Mommy wrapped the Christmas presents up
And stuck 'em under the tree and said some of 'em were from me
Cuz daddy couldn't buy 'em
I'll never forget that Christmas I sat up the whole night crying
Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job
But his job was to keep the food on the table for you and mom
And at the time every house that we lived in
Either kept getting broken into and robbed
Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar
Trying to start a piggy bank for you so you could go to college
Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it
And I know it hurt so bad it broke your momma's heart
And it seemed like everything was just startin' to fall apart
Mom and dad was arguin' a lot so momma moved back
Onto Chalmers in a flat one bedroom apartment
And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre
And flew you and momma out to see me
But daddy had to work, you and momma had to leave me
Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn't like it
And you and Lainnie were to young to understand it
Papa was a rollin' stone, momma developed a habit
And it all happened too fast for either one of us to grab it
I'm just sorry you were there and had to witness it first hand
Cuz all I ever wanted to do was just make you proud
Now I'm sittin in this empty house, just reminiscing
Lookin' at your baby pictures, it just triks me out
To see how much you both have grown, it's almost like you're sisters now
Wow, I guess you pretty much are and daddy's still here
Lainnie I'm talkin' to you too, daddy's still here
I like the sound of that, yeah,
It's got a ring to it don't it?
Shh, momma's only gone for the moment

[Chorus]

And if you ask me too
Daddy's gonna buy you a mockingbird
I'mma give you the world
I'mma buy a diamond ring for you
I'mma sing for you
I'll do anything for you to see you smile
And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine
I'mma break that birdies neck
I'll go back to the jeweler who sold it to ya
and he'd gimme every carat don't fuck with dad (haha)

Vertaling Nederlands

Eminem - Mockingbird

Ja
Ik weet soms dingen niet altijd zin om je nu
Maar hey, wat papa je altijd zien?
Straighten up kleine soldaat
Verstijven dat bovenlip
Wat huil je?
Je hebt me ...

Hailie Ik weet dat je je moeder mist en ik weet dat je je vader mist
Als ik weg ben, maar ik probeer om u het leven dat ik nooit geven
Ik zie dat je verdrietig bent, zelfs als je lacht, zelfs als je lacht
Ik zie het in je ogen, diep van binnen je wilt huilen
Cuz je bang bent, ik ben nietdaar?
Papa met u in uw gebeden
Niet meer huilen, veeg ze dan tranen
Daddy's hier, niet meer nachtmerries
We gaan samen te trekken door het, we doen het
Lainnie oom is gek, is hij niet?
Ja, maar hij houdt van je meisje en je beter weet
We zijn alles wat we hebben in deze wereld
Als het draait, als het wervelingen
Als het dwarrelt, als het krullen
Twee kleine mooie meisjes
Lookin 'verbaasd, in een roes
Ik weet dat het verwarrend je
Papa altijd in beweging, mama is altijd op het nieuws
Ik probeer je beschut tegen te houdenhet maar een of andere manier lijkt het
Hoe harder ik probeer om dat te doen, hoe meer het averechts op mij
Al de dingen die opgroeien als papa dat hij moest zien
Papa wil niet dat je te zien, maar zie je net zo veel als hij deed
We waren niet van plan het zo te zijn, je moeder en mij
Maar dingen zijn zo slecht heb tussen ons
Ik zie niet in ons ooit samen wezen ooit weer
Zoals we vroeger toen we was tieners
Maar dan natuurlijk alles gebeurt altijd met een reden
Ik denk dat het was nooit bedoeld om te worden
Maar het is gewoon iets wat wehebben geen controle over en dat is wat het lot is,
Maar geen zorgen meer, rust je hoofd en gaan slapen
Misschien een dag zullen we wakker worden en dit zal allemaal maar een droom

[Chorus]
Nu hush kleine baby, huil maar niet
Alles komt in orde
Verstijven dat bovenlip omhoog kleine dame, ik vertelde ya
Daddy's hier om je te houden door de nacht
Ik weet dat mama is er nu niet en we weten niet waarom
We voelen hoe we ons voelen binnen
Het is misschien een beetje gek, mooie baby lijken,
Maar ik beloof momma's gon 'worden alright

Het isgrappig
Ik herinner me terug toen jij en papa geen geld had
Mama wikkelde de kerstcadeautjes up
En stak ze onder de boom en zei dat sommige van hen waren van mij
Cuz papa niet kon kopen 'em
Ik zal nooit vergeten dat Kerstmis zat ik de hele nacht te huilen
Cuz papa voelde als een zwerver, zie papa had een baan
Maar zijn taak was om het eten op tafel te houden voor u en mama
En op het moment dat elk huis dat we leefden in
Ofwel reizen onderhouden ingebroken en beroofd
Of schoten omhoog op het blok en je moeder is geld besparenvoor u in een potje
Proberen om een ​​spaarpot te starten voor u, zodat je zou kunnen gaan naar de universiteit
Bijna had een duizend dollar tot iemand ingebroken en gestolen
En ik weet dat het pijn zo slecht dat brak het hart van je moeder
En het leek alsof alles was gewoon begint 'uiteen te vallen
Mama en papa was Arguin 'veel dus momma verhuisde terug
Op Chalmers in een flat met een slaapkamer
En papa verhuisde terug naar de andere kant van 8 Mile op Novara
En dat is wanneer papa ging naar Californië met zijn cd en ontmoette Dr Dre
En vloog jij enmomma uit om mij te zien
Maar papa moest werken, u en moeder moest me verlaten
Toen begon je het zien van papa op de TV en moeder vond het niet leuk
En jij en Lainnie waren om jong om het te begrijpen
Papa was steen een rollin ', mamma's ontwikkelde een gewoonte
En het gebeurde allemaal te snel voor een van ons om het te grijpen
Ik ben gewoon jammer dat je er waren en moest het getuige uit de eerste hand
Cuz alles wat ik ooit wilde doen is gewoon je trots
Nu ben ik Sittin in dit lege huis, alleen herinneringen
Lookin bij uw baby foto's, hetnet triks me
Om te zien hoeveel u beiden zijn gegroeid, het is bijna alsof je zusters nu
Wow, ik denk dat je vrij veel en papa hier nog
Lainnie Ik heb het tegen jou, papa is nog steeds hier
Ik hou van het geluid van dat, ja,
Het heeft een ring om het te doen of niet?
Shh, momma alleen weg voor het moment

[Chorus]

En als je het mij te vragen
Daddy's ga kopen u een mockingbird
I'mma geef u de wereld
I'mma kopen van een diamanten ring voor u
I'mma voor je zingen
Ik doe alles voor je te zien glimlachen
En indiendat mockingbird niet zingen en die ring niet glanst
I'mma breken dat birdies nek
Ik ga terug naar de juwelier die het aan ya verkocht
en hij zou Gimme elke karaat niet neuken met papa (haha)